Hunnabacken, nytt naturreservat

Lördagen den 21 maj kl. 10.30 inviger Hörby Naturvårdsförening i samarbete med Föreningen Bevara Linderödsåsen naturreservatet Hunnabacken med en exkursion i området. Allmänheten hälsas hjärtligt välkomna! Medtag fika.

Fram till för ungefär hundra år sedan fanns stora sammanhängde betesarealer i byarna där kor, hästar, får och getter fick vistas och beta från tidig vår till sen höst. Djurens vinterfoder bärgades från de naturliga slåttermarkerna och ängarna i området. Till betesmarkerna tillfördes aldrig gödsel förutom den som djuren släppte ifrån sig.

bild

I takt med att jordbruket förändrats, via nedläggning eller vid övergång till kreaturslös drift eller en alltmer koncentrerad djurhållning, har ängarna och naturbetesmarkerna allt mer förlorat i betydelse. Betesmarkerna har vuxit igen eller planterats med skog. Idag återstår bara en spillra av de naturbetesmarker och ängar som en gång funnits i vårt land.

De naturbetesmarker som finns kvar tillhör de mest artrika miljöerna i Sverige och många av de arter som trivs där är rödlistade, d.v.s. deras framtid är osäker eller hotad. Anledningen till artrikedomen är att hävden (djur som betar) gör att ingen art tillåts dominera. Istället samsas många arter på en liten yta. Dessutom finns det ofta många små biotoper inom en betesmark, torra backar, fuktiga och leriga områden, småvatten, gamla grova träd, hamlade (topphuggna) träd, död ved och blommande buskar.

bild-1

De kvarvarande hävdade betesmarkerna är också intressanta och värdefulla ur ett historiskt perspektiv. Här hittar vi många spår från folket som verkat här före oss, t ex stengärden från tiden före skiftesreformerna, odlingsrösen och gamla träd som topphuggits då man behövt vinterfoder till djuren.

Den spillra av naturbetesmarker som finns kvar idag i Skåne återfinns till stor del i Hot Spot Kölleröds närområde på Linderödsåsen. För att skydda och bevara en av dessa värdefulla marker för framtiden har Länsstyrelsen nyligen tagit beslut om bildandet av ett naturreservat. Naturbetesmarken som avses heter Hunnabacken och är ett ca 21 hektar stort område i byn Elestorp.

Hunnabacken kan besökas året runt men den artrikedom som kännetecknar en skånsk bevarad naturbetesmark upplevs bäst vår, sommar och höst. I området finns historiska spår i form av stengärden och hamlade träd. Under betessäsongen finns nötkreatur i området.

I anslutning till naturreservatet finns en mindre parkeringsplats. Den hittar man vid Elestorps by utmed vägen mellan Bus och Bönhult.

Denna intressanta text har Åsa Sandgren skrivit. Hon bor i Elestorp och visar gärna de fina områdena runt sin gård.